WIZJA WARSZAWY

Oświata

PROGRAM OŚWIATOWY

Warszawa powinna być stolicą nowoczesnej oświaty i nowoczesnego wychowania dzieci i młodzieży.
Prezentowane poniżej propozycje, które zostały wypracowane w naszym zespole programowym uczynią warszawskie szkoły i przedszkola lepszymi, poprawią komfort nauki dzieciom, a rodzicom dadzą poczucie bezpieczeństwa i przekonanie, że miejsce w którym ich podopieczni spędzają większą część dnia jest przyjazne, dostosowane do osób z różnymi potrzebami i może być wizytówką nowoczesnej, uczciwej i ambitnej Warszawy.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE DOSTĘPNE PRZEZ CAŁY ROK

Otwarcie przedszkoli 12 miesięcy w roku, bez rekrutacji elektronicznej na dyżury wakacyjne. Każde dziecko ma prawo do opieki w macierzystym przedszkolu przez cały rok, z ew. przerwą eksploatacyjną niezbędną do przeprowadzenia koniecznych remontów.

TRANSPARENTNA I UCZCIWA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych musi kończyć się przed wakacjami – włącznie z tzw. wskazaniami burmistrzów. Możliwe to będzie tylko poprzez zmianę harmonogramu postępowania rekrutacyjnego, w tym przyspieszenie terminu rozpoczęcia rekrutacji dla rodziców – najpóźniej od 1 lutego. Rodzic musi przed wakacjami wiedzieć w której placówce znajdzie się jego dziecko od 1 września. Konieczny jest audyt systemu rekrutacji i jego modyfikacja. Dziś system rekrutacji jest skomplikowany i nietransparentny. Zdarzają się np. sytuacje, że w pierwszej turze nie ma rekrutacji do placówki, a później dyrektor przyjmuje dzieci „poza oficjalną rekrutacją”.

GWARANCJA MIEJSCA W PRZEDSZKOLU W DZIELNICY ZAMIESZKANIA LUB SĄSIEDNIEJ

Po zakończeniu rekrutacji dzieci, które nie dostały się do wybranego przedszkola otrzymują tzw. wskazania burmistrza, który dokonuje ich w imieniu Biura Edukacji. Chcąc dopełnić przewidzianego prawem obowiązku burmistrzowie często wskazują dzieciom miejsca w odległych dzielnicach licząc, że rodzice ich nie przyjmą. Dziś np. mieszkańcom Wilanowa i Białołęki zaproponowano miejsca na Woli. Nie zaoferowano ich natomiast np. dla mieszkańców sąsiadującego z Wolą Bemowa. Konieczna jest większa aktywność i kontrola nad wskazaniami i całą rekrutacją ze strony Biura Edukacji. Należy także włączyć do elektronicznego systemu rekrutacji wszystkie przedszkola pokonkursowe niepubliczne oraz publiczne, dla których Warszawa nie jest organem prowadzącym.

PRZYWRÓCENIE WŁAŚCIWEJ ROLI POZAWARSZAWSKICH OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH

Wykorzystanie istniejących pozawarszawskich ośrodków wypoczynkowych na wyjazdy śródroczne uczniów w celu realizacji projektów i programów edukacyjnych, historycznych, przyrodniczych, ekologicznych, prozdrowotnych, zajęć wychowania fizycznego, innych (kolonie, obozy, lato i zima w mieście). M. st. Warszawa posiada ośrodki w miejscowościach: Maróz, Gawrych Ruda, Stręgielek, Sromowce, Mielno i Kazimierz Dolny. Biuro Edukacji nie organizuje wyjazdów do tych ośrodków, a tylko je utrzymuje i dofinansowuje organizacje pozarządowe, które organizują dzieciom w tych ośrodkach wypoczynek. Ośrodki te działają też komercyjnie. Należy zmienić ich status, przywrócić znaczenie.

NAUKA DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO OD KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Obecnie program nauczania przewiduje naukę jednego języka obcego od I klasy SP, natomiast drugi język podstawa programowa MEN wprowadza od klasy VII SP. Wiele dzieci chętnie i dużo łatwiej uczy się języków obcych w młodszym wieku szkolnym dlatego zasadnym jest rozpoczęcie nauki drugiego języka obcego znacznie wcześnie tj. od klasy IV SP. Drugi język od IV klasy realizowany będzie w formule zajęć dodatkowych lub pozalekcyjnych.

POSIŁKI W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH PODSTAWOWYCH POD NADZOREM DIETETYKA

Rodzice przywiązują coraz większą wagę do właściwego żywienia dzieci. Zdrowa żywność i zdrowe odżywianie powinny być regułą także w przedszkolach i szkołach. Teraz tak nie jest. Zgodnie z wytycznymi Biura Edukacji aktualnie przedszkola prowadzą diety żywieniowe (bez uwzględnienia nietolerancji samej laktozy) na podstawie pisemnych zaleceń lekarza specjalisty dla minimum 20 dzieci (0,5 etatu). Analogicznych regulacji nie ma w szkołach. Widząc znaczenie tej sprawy deklarujemy wprowadzenie zasady, iż wszystkie posiłki wydawane w szkołach i przedszkolach będą przygotowywane pod kontrolą dietetyków.

USPRAWNIENIE SYSTEMU REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Konieczna jest zmiana harmonogramu rekrutacji elektronicznej, tj. przyspieszenie rozpoczęcia procedury logowania i skrócenie poszczególnych etapów, tak aby ogłoszenie list przyjętych do I klasy szkoły ponadpodstawowej / ponadgimnazjalnej zakończyły się do 30 czerwca każdego roku. Wielokrotnie rodzice wyrażają niezadowolenie z terminów wykraczających na miesiące urlopowe.

ODBUDOWA I WYPOSAŻENIE TECHNIKÓW I SZKÓŁ BRANŻOWYCH

Będziemy konsekwentnie dążyć do odbudowy i wyposażenia techników i szkół branżowych. Placówki wyposażymy w nowoczesny sprzęt, pomoce dydaktyczne. Stworzymy nowoczesne hale, warsztaty i stanowiska pracy.

BEZPŁATNE UDOSTĘPNIENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH W SZKOŁACH I OSIR

Pływalnie, boiska i hale sportowe, zarówno te znajdujące się w szkołach jak i przede wszystkim na terenie OSiR będą bezpłatnie udostępniane, zwłaszcza w okresie ferii zimowych i letnich – w miarę posiadanych miejsc i w ustalonych przedziale czasowym dla młodzieży szkolnej. Dziś absurdem jest, że w ośrodkach funkcjonujących często przy szkołach OSiRach zajęcia dla dzieci z tych szkół są płatne i to wg stawek komercyjnych.

ŚWIETLICE DZIELNICOWE I OŚWIATOWE PLACÓWKI EDUKACJI POZASZKOLNEJ

Dziś po zajęciach lekcyjnych w szkołach zostaje wielu uczniów. Świetlice są bardzo przeciążone, nie gwarantują też atrakcyjnych zajęć dodatkowych jak zajęcia językowe, teatralne, muzyczne, artystyczne, plastyczne, sportowe, gimnastyczne, komputerowe, czy modelarskie. Rodzice stale poszukują różnych form zajęć dla swoich dzieci i zmuszeni są dowozić je do odległych placówek w innych dzielnicach. Zmienimy to poprzez budowę lub wynajęcie lokali na potrzeby stworzenia dzielnicowych świetlic. Stworzymy także w każdej dzielnicy oświatową placówkę edukacji pozaszkolnej (Młodzieżowy Dom Kultury, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Ognisko Pracy Pozaszkolnej). Dziś w 9 dzielnicach (Bemowo, Białołęka, Rembertów, Ursus, Ursynów, Włochy, Wawer, Wesoła, Wilanów) nie ma ani jednej takiej placówki! Aktualna sieć 32 placówek edukacji pozaszkolnej, w tym PKiN oraz SCEK, jest absolutnie niewystarczająca i niedostosowana do potrzeb mieszkańców, a przede wszystkim utrudniona dla mieszkańców dzielnic, w których rozwija się infrastruktura mieszkaniowa, dynamicznie wzrasta liczba nowych mieszkańców z małymi dziećmi. Rozwiązaniem nie są działające w dzielnicach domy kultury. Nie są one placówkami oświatowymi, lecz ośrodkami kulturalnymi, które prowadzą działalność odpłatną, a ich oferta nie zawsze jest dostosowana do potrzeb i oczekiwań rodziców małych dzieci oraz uczniów.

PAKIET BEZPŁATNYCH WEJŚCIÓWEK DLA DZIECI DO INSTYTUCJI KULTURY

Zależy nam na upowszechnieniu kultury wśród dzieli i młodzieży. Stworzymy program popularyzujący kulturę wśród dzieci i młodzieży szkolnej. W każdym roku szkolnym uczeń otrzyma 5 bezpłatnych biletów na imprezy kulturalne do warszawskich instytucji kultury: teatr, kino, muzeum, filharmonia, koncert, itp.

UPOWSZECHNIANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

Poprawa dostępności do oferty warszawskich poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym realizowanych na wysokim poziomie usług diagnostycznych i postdiagnostycznych dla mieszkańców Warszawy. Mieszkańcy oczekują zwiększenia dostępności do usług specjalistycznych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez lepszą organizację pracy działających 28 warszawskich poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz utworzenie kolejnych placówek tego typu. Dziś dzielnica Rembertów nie posiada żadnej takiej poradni. Natomiast w dużych i stale rozwijających się dzielnicach: Białołęka, Bemowo, Bielany , Targówek, Wilanów, Żoliborz, Ursus, Włochy Wawer, Wesoła jest tylko po jednej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Konieczna jest rozbudowa już istniejących i stworzenie kolejnych poradni.

Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość |  Polityka prywatności ⓒ Patryk Jaki 2018